Vrtané studny na klíč

Specializujeme se na hydrogeologické vrty určené k získávání podzemní vody. Pokud jste se rozhodli mít vlastní zdroj podzemní vody na Vašem pozemnku, nabízíme Vám vrtané studny na klíč. Při realizaci nejprve provedeme hydrogeologický průzkum (jako průzkumné dílo dle zákona č.62/1988 Sb. - Zákon o geologických pracích). Hydrogeologický průzkum podléhá ohlašovací povinosti o účelu, rozsahu a délce prací obci. Vrtaná studna je vodní dílo (dle zákona č. 50/1976 Sb. - Stavební zákon) a její realizace vyžaduje stavební povolení.

Na základě hydrogeologického průzkumu stanovíme vhodné místo realizace vrtané studny a vypracujeme veškeré podklady pro stavební a vodoprávní povolení. Podkladem pro stavební povolení je dokumentace pro stavební řízení (prováděcí projekt) a pro vodoprávní povolení zpracujeme hydrogeologické vyjádření.

Na základě těchto podkladů pro Vás zajistíme příslušná povolení nutná ke kolaudaci studny (vodního díla). Po vydání stavebního povolení přistoupíme k samotné realizaci vrtu studny. Nabízíme také práce spojené s napojením studny na místo odběru podzemní vody. (manipulační šachtice, dodávka a instalace čerpací techniky a vybudování vodovodních přípojek)

Vrtaná studna je vodním dílem, které by mělo majiteli sloužit desítky let. Její konstrukce by měla splňovat kvalitní požadavky jako:

  • Dostatečný vnitřní průměr výstroje vrtu studny. Ten umožní pohodlnější manipulaci s čerpadlem a výtlčným potrubím (při nedostatečném průměru hrozí nebezpečí znehodnocení vrtu studny např. zaklíněním porouchaného čerpadla uvnitř studny)
  • Mezikruží mezi stěnou vrtu a výstrojí vrtu vyplněné přiměřenou vrstvou obsypu z praného tříděného štěrku, který tvoří filtrační vrstvu a v horní části utěsněné mletým jílem zabraňujícím průniku znečištění z povrchu do objektu studny.