Hydrogeologický průzkum

Poskytujeme odborné práce v oblasti geologie a hydrogeologie. Mezi nejčastěji žádané odborné hydrogeologické posudky patří:

  • doporučení pro nejvhodnější situování studny na Vašem pozemku (v prostředí pevných skalních hornin jako jsou např. pískovce, jílovce, žuly apod. provádíme průzkum pomocí přístroje WADI švédské firmy ABEM na vyhledání zvodněných puklinových zón)
  • hydrogeologické posudky pro účely stavebního a vodoprávního řízení
  • hydrogeologické posudky pro účely vodoprávního povolení k zasakování srážkové vody
  • hydrogeologické posudky pro účely vodoprávního povolení k zasakování přečištěné odpadní vody z domácí ČOV
  • hydrogeologické posudky pro účely zakládání staveb (současně jsme schopni zajistit i provedení inženýrsko-geologického průzkumu)
  • hydrogeologické posudky pro vyřešení střetů zájmů (např. při situování studní v ochranných pásmech a územích chráněných zvláštními zájmy)
  • hydrogeologické posudky při budování staveb s možností negativního vlivu na životní prostředí