Zajištění a ochrana vodních zdrojů

Poskytujeme komplexní služby s cílem získání a ochrany podzemní vody již více než 40 let. Spojení dlouholetých zkušeností, rozsáhlých archivních dat, moderních informačních technologií, odborných znalostí a technického zázemí v podobě akreditované laboratoře, měřicí techniky a vrtných souprav představuje potenciál, kterým Vodní zdroje Holešov a.s. výrazně převyšují většinu firem obdobného zaměření.

K získání a ochraně vodních zdrojů poskytujeme následující komplex služeb:

Hydrogeologický průzkum

Účelem hydrogeologického průzkumu je upřesnění lokalizace vrtných prací na základě výsledků geofyzikálních měření, s přihlédnutím k požadavkům zákazníka na vydatnost nových jímacích objektů, kvalitu vody a technologické nároky na její úpravu. Hydrogeologickému průzkumu obvykle předchází hydrogeologické posouzení, zda je zájmové území vhodné pro vybudování jímacího objektu dle požadavku zákazníka. Posouzení bývá vyžadováno vodohospodářským orgánem ještě před zpracováním projektu hydrogeologického průzkumu.

Projekční a inženýrská činnost

Hydrogeologické průzkumné práce jsou realizovány podle projektu, který specifikuje technologii vrtných prací a technické parametry navrhovaného jímacího objektu. Spolu s hydrogeologickým posouzením slouží projektová dokumentace jako podklad pro vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami. Jako podklad pro rozhodování investora o vynaložení finančních prostředků do zajištění a provozu nových jímacích objektů zpracováváme technicko-ekonomické studie, které posuzují technologické nároky, návratnost nákladů a investiční rizika možných variant řešení. Pro zákazníky zpracujeme veškeré podklady pro stavební povolení ke zřízení jímacího objektu, povolení k nakládání s vodami a nabízí součinnost při projednání výsledků realizovaných prací s orgány státní správy.

Realizace jímacích objektů

Firma Vodní zdroje Holešov a.s. zajišťuje realizaci jímacích vrtů pro všechny typy horninového prostředí. Technické parametry vrtu jsou vždy přizpůsobeny charakteru horninového prostředí, typu zvodnění a účelu vrtu. Na přání zákazníka do provedených jímacích vrtů instalujeme čerpadla a rozvody, dodáváme vodárny a technologie pro úpravu a desinfekci vody.

Vyhodnocení kvality a vydatnosti

Jako podklad pro vyhodnocení kvality a vydatnosti jímacích objektů slouží výsledky čerpacích zkoušek a laboratorních analýz odebraných vzorků vody. K vyhodnocení dat z terénních měření používáme specializované výpočetní programy a hydraulické modely (AQUIFER TEST, VISUAL MODFLOW). Ze zjištěných hydraulických parametrů horninového prostředí navrhují hydrogeologové optimální parametry jímání podzemní vody (snížení hladiny, čerpaná vydatnost, intervaly čerpání), shrnuté v provozním řádu jímacího vrtu.

Ochrana vodních zdrojů

Základním předpokladem pro účinnou ochranu kvality a vydatnosti vodních zdrojů je stanovení ochranných pásem. Plošný rozsah ochranných pásem a režim ochrany navrhují hydrogeologové na základě poznatků o hydraulických parametrech horninového prostředí, morfologii terénu a možných zdrojích kontaminace. Nezastupitelnou roli má při návrhu ochranných pásem vodních zdrojů použití grafických informačních systémů a matematického modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace.

Majitelům a provozovatelům jímacích objektů a rozvodů pitné i užitkové vody nabízíme:

  • prohlídky vrtů a potrubí televizní kamerou
  • regeneraci hydrogeologických vrtů a vrtaných studní
  • čištění vodovodního potrubí