Řešení ekologických zátěží

Řešení problematiky ekologických zátěží představuje u firmy Vodní zdroje Holešov a.s. především komplexní a kvalifikovaný servis pro zákazníka. Od výběru vhodných sanačních metod, přes kompletní dodávku technických prací, až po expertní služby a realizaci postsanačního monitoringu.

Odstraňování ekologických zátěží patří k nosným aktivitám firmy Vodní zdroje Holešov a.s. Díky dlouhodobým zkušenostem v této oblasti a účasti na rozsáhlých sanačních projektech v průmyslových podnicích (ŠKODA Plzeň, ČKD Lokomotivka Vysočany, Alfatex Móda Pelhřimov a další) a ve vojenských prostorech (Milovice, Olomouc, Čáslav) jsme schopni nejen kvalifikovaně navrhovat, ale především vlastními kapacitami plně zajišťovat sanace podzemní vody, půdního vzduchu, horninového prostředí, stavebních konstrukcí a skládek odpadů.

Postup při řešení ekologických zátěží:

 • průzkum znečištění, ekologické audity
 • analýzy rizika, znalecké posudky
 • matematické modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace
 • sledování a vyhodnocení procesu přirozené atenuace
 • zpracování technicko-ekonomických studií variant sanačního zásahu (studie proveditelnosti)
 • projekční, supervizní a inženýrská činnost
 • vývoj, laboratorní a pilotní zkoušky dekontaminačních technologií
 • technická realizace sanačních opatření
 • úprava a zneškodnění odpadů
 • monitoring znečištění

Technické řešení sanace

Technické řešení sanace navrhujeme s ohledem na přírodní a technické podmínky sanované lokality a poznatky o charakteru, rozsahu a intenzitě znečištění. K optimalizaci technického řešení sanačních prací využíváme matematické modely proudění podzemní vody, transportu a biodegradace rizikových látek, výsledky laboratorních a pilotních zkoušek. K čištění podzemní vody a horninového prostředí používá firma Vodní zdroje Holešov a.s. vlastní certifikované dekontaminační technologie.

Účinnost našich technologických zařízení pro odstranění ropných uhlovodíků, alifatických chlorovaných uhlovodíků, toxických kovů, fenolů a polyaromatických uhlovodíků byla ověřena Institutem pro testování a certifikaci.

Efektivitu sanačních prací zvyšujeme zaváděním progresivních sanačních metod:

 • promývání horninového prostředí biologicky rozložitelnými surfaktanty
 • air-sparging (stripování těkavých organických látek z podzemní vody "in situ")
 • bio-sparging (provzdušňování podzemní vody za účelem podpory biodegradačních procesů)
 • chemická oxidace "in situ"
 • podpora přirozené atenuace (přirozeného bakteriálního rozkladu) organických látek v horninovém prostředí