Akreditovaná laboratoř

Disponujeme vlastní akreditovanou analytickou laboratoří. Laboratoř má zaveden a certifikován systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Spolehlivost laboratorních výsledků je dokladována pravidelnou účastí v národních i zahraničních porovnávacích zkouškách.

Laboratoř má akreditaci pro odběr vzorků pitné vody, pracovníci vzorkovacích skupin jsou držiteli osvědčení pro odběr vzorků odpadů a odpadních vod, která byla vydána Českou společností pro jakost. Klademe mimořádný důraz na kvalifikovaný personál, špičkové vzorkovací a analytické vybavení a systém práce, který zaručuje vysokou kvalitu výstupních dat.

Naše analytická laboratoř zajišťuje na vysoké úrovni nejen širokou škálu analytických rozborů, ale rovněž kvalifikovaný odběr vzorků ze všech matric, vyhodnocení dat, expertní služby a konzultační servis. Kvalitní technické zázemí nám umožňuje efektivně řešit rozsáhlé projekty a zároveň vycházet vstříc specifickým požadavkům jednotlivých klientů.

Zkušební protokoly vydávané naší laboratoří jsou na základě mezinárodních dohod mezi akreditačními orgány uznávány v zahraničí. Samozřejmostí jsou zkušební protokoly vydané v angličtině a němčině, nebo předávání výsledků laboratorních stanovení v elektronické podobě ve formátu požadovaném orgány státní správy.

Rozsah laboratorních prací

Akreditovaná analytická laboratoř nabízí rozbory pitných, povrchových, podzemních a odpadních vod, půdního vzduchu, zemin, kalů, stavebních konstrukcí, průmyslových materiálů a odpadů. Odběry vzorků ze všech matric zajišťuje kvalifikovaný vzorkovací tým v souladu s ČSN ISO 5667.

V souladu s příslušnými normami a legislativními předpisy zajišťujeme v celém rozsahu odběry a laboratorní rozbory:

 • pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.
 • odebírané podzemní a povrchové vody podle vyhlášky č. 20/2002 Sb.
 • vody z bazénů a koupališť podle vyhlášky č. 238/2011 Sb.
 • balených vod podle vyhlášky č. 275/2004 Sb.
 • pitných, surových a odpadních vod podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.
 • závlahových vod podle ČSN 75 7143
 • povrchových vod podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb.
 • povrchových a odpadních vod podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
 • odpadů a jejich výluhů podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. v platném znění
 • transformátorových olejů a provozních kapalin podle vyhlášky č. 384/2001 Sb.
 • kalů používaných na zemědělské půdě podle vyhlášky č. 382/2001 Sb.
 • zemědělsky využívané půdy podle vyhlášky č. 13/1994 Sb.
 • vod a zemin podle Metodických pokynů MŽP (náprava starých ekologických zátěží)
 • písku z venkovních hracích ploch podle vyhlášky č. 238/2011 Sb.
 • vody na stanovení obsahu radionuklidů

Mezi nejčastěji stanovené parametry patří:

 • nepolární extrahovatelné látky a extrahovatelné látky
 • těkavé organické látky (zejména alifatické chlorované uhlovodíky a aromatické uhlovodíky)
 • polycyklické aromatické uhlovodíky
 • polychlorované bifenyly
 • fenoly, chlorfenoly
 • pesticidní látky
 • prvky (například toxické kovy)
 • tenzidy
 • anorganické a fyzikální parametry vod
 • biologické a bakteriální ukazatele
 • alfa aktivita, beta aktivita a radon
 • organický uhlík
 • toxikologické zkoušky

V případě zájmu o bližší informace, nebo cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat odesláním formuláře